7 listopada 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wykaz nr 36/2018 na sprzedaż działek

 

Załącznik do zarządzenia nr  121/2018

Sobótka, 06.11.2018

 

 

 

W Y K A Z  Nr   36/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.121,ze zm .), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 146 AM 1, obręb Stary Zamek, powierzchnia 7300m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów BrIII, PsIII;
  KW WR1K/00130129/0. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

Cena nieruchomości: 175 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 204 AM 1, obręb Kunów, powierzchnia 1300 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów BrIII; KW WR1K/00174634/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena nieruchomości: 60 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 461 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 1,5600ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVb, Ps, Lz; KW WR1K/00112699/4. Przeznaczenie w mpzp – teren upraw rolniczych lub zalesień, las lub zadrzewienia, teren dróg publicznych.

Cena nieruchomości: 95 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 41/29 AM 1, obręb Przezdrowice, powierzchnia 938m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb; KW WR1K/00295428/0. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej.

Cena nieruchomości: 55 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 227/1 AM 1, obręb Stary Zamek, powierzchnia 1779m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa,  Ps; KW WR1K/00262373/9. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej.

Cena nieruchomości: 80 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 227/2 AM 1, obręb Stary Zamek, powierzchnia 1665m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa,  Ps; KW WR1K/00262373/9. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej.

Cena nieruchomości: 75 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 125/2 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 8141 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb; KW WR1K/00251646/4. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy usługowej w zakresie turystyki, sportu i rekreacji oraz gastronomii i kultury.

Cena nieruchomości: 400 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 252/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 6600m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów R, N; KW WR1K/00254564/6. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy przemysłowej oraz tereny dróg publicznych zbiorczych.

Cena nieruchomości: 240 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 1/6 AM 3, obręb Sobótka , powierzchnia 2747m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIV; KW WR1K/00095014/3 oraz dz. nr 17/5 AM 2 obręb Sobótka, powierzchnia 1290m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIV; WR1k/00095016/7. Przeznaczenie obu działek w mpzp – teren zabudowy przemysłowej.

Cena nieruchomości: 199 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 1/4 AM 3, obręb Sobótka , powierzchnia 3852m2 oraz dz. nr 17/3 AM 2 obręb Sobótka, powierzchnie 1824m2, oznaczenie klasy gruntów obu działek w ewidencji gruntów RIV; KW WR1K/00085561/9. Przeznaczenie obu działek w mpzp – teren zabudowy przemysłowej.

Cena nieruchomości: 280 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 1/5 AM 3, obręb Sobótka , powierzchnia 1,0922ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa, RIV; KW WR1K/00100018/0 oraz dz. nr 17/4 AM 2 obręb Sobótka, powierzchnia 0,4556 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa, RIV; WR1k/00100020/7. Przeznaczenie obu działek w mpzp – tereny rolne.

Cena nieruchomości: 110 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.   

Dla  każdej nieruchomości z poz. 4 – 10 do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.     

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.