16 października 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 35 do sprzedaży

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  113  /2018

Sobótka, 11.10..2018

 

 

 

W Y K A Z  Nr  nr   35 /2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.121,ze zm .), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako zespół działek nr 5/1213, 5/124, 5/125, 6/89, 6/90, 6/91, 6/92, 6/  AM 1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia łączna 3038m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIV, PsIV, W;
    KW WR1K/00132089/1. Przeznaczenie działek w mpzp – zabudowa usługowa. Nieruchomość porośnięta gęstymi drzewami i zaroślami. Nieruchomość przedziela rów a nad całością działek przebiega napowietrzna  linia energetyczna.

Cena nieruchomości: 150 000,00 zł.

 

 

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.   

Dla  przedmiotowej nieruchomości do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.     

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.