11 października 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 33 nieruchomości do sprzedaży

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 108/2018

Sobótka, 04.10.2018

 

 

W Y K A Z  Nr  33/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 50, poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693 i poz. 1669), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 5/81 AM 1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia 273 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIV; KW WR1K/00273604/8. Przeznaczenie w mpzp – tereny lasów lub zadrzewień. Cena nieruchomości: 6 050,00 zł.
  2. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek:
  • niezabudowanych nr 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 55/8, 55/9  AM-17, obręb Sobótka, pow. łącznej 1229 m², klasa gruntów- Bp; KW nr WR1K/00111525/7.    Cena- 138 000 zł
  • zabudowanej nr 55/12 AM-17, obręb Sobótka, pow. 368 m², klasa gruntów- Bi; KW nr WR1K/00111525/7. Cena- 74 000 zł
  • niezabudowanej 54/1 AM-17, obręb Sobótka, pow. 1284 m², klasa gruntów- Bp; KW nr WR1K/00094871/1. Cena- 138 000 zł

Przeznaczenie nieruchomości- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

 

 

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla  każdej nieruchomości niezabudowanej, do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.