27 lutego 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 3 do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 14/2020

Sobótka,24.02.2020

W Y K A Z Nr 3/2020

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z2020r., poz.65t.j.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/20 AM 1, obręb Rogów Sobócki,powierzchnia 1035m2,oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 830 00,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/32,402/34 AM 1, obręb Rogów Sobócki,łączna powierzchnia 926m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 74 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/28 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 829m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 66 500,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/30 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 1070m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 86 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/33 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 841m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 67 500,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/35 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 1044m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 84 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/38 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 40m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 4 300,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/39
  i 402/46
  AM 1, obręb Rogów Sobócki,łączna powierzchnia 85m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 9 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 81 AM 14, obręb Sobótka, powierzchnia 1278m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII, KW WR1K/00094845/0. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 145 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 59/3 AM 28, obręb Sobótka, powierzchnia 102m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr, KW WR1K/00243907/3 . Poprawa warunków zagospodarowania. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 13 000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla każdej nieruchomości do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 2

Wykaz 3/2020 z dnia 24.02.2020r.