6 czerwca 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 23 do sprzedaży

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 64/2018

Sobótka, 05.06.2018

W Y K A Z Nr 23/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.121,50,650,1000.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 21/50 AM 17, obręb Strzeblów, powierzchnia 418m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bi, Lz,Ps, KW WR1K/00094657/5. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności Cena nieruchomości: 37 400,00.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.