8 września 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 22 nieruchomości do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 90/2021

Sobótka,08.09.2021

W Y K A Z Nr 22/2021

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.1990,
z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży:

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 32/4 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 1496m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIV.

KW WR1K/00094558/1 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 119 700 zł.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 32/3 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 2035m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsIV.

KW WR1K/00094558/1 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 132 000

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/2M 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 1220m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII.

KW WR1K/00128210/8 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 97 600 zł.

4.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/3M 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 1238m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RII.

KW WR1K/00128210/8 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 99 000 zł.

5.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/4M 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 1654m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RII.

KW WR1K/00128210/8 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 132 000 zł.

6.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/20 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 1035m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 119 000 zł.

7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/32, 402/34 AM 1, obręb Rogów Sobócki, łączna powierzchnia 926m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości:  106 500 zł.

8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/28 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 829m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB, KW WR1K/00128624/3 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 95 300 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla każdej nieruchomości do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.