15 listopada 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 22 do sprzedaży

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 116/2019

Sobótka, 30.10.2019

W Y K A Z Nr 22/2019

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r., poz.2204 z późn. zm..), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 202 AM 1, obręb Kunów, powierzchnia 0,6800ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione, KW WR1K/00174634/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej.

Cena nieruchomości: 210 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 164/6 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 0,3098ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: PsIII,; KW WR1K/00275987/0. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części drogi wewnętrzne

Cena nieruchomości: 151000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 78/2 AM 1, obręb Stary Zamek, powierzchnia 0,1900ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: N- nieuzytki,; KW WR1K/00098240/7. Przeznaczenie w mpzp – teren upraw rolnych.

Cena nieruchomości: 12800,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 164/5 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 706 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: Br-PsIII,; KW WR1K/00275987/0. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena nieruchomości: 45000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 26/10 AM 1, obręb Przezdrowice, powierzchnia 1764 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: Br-PsIV,; KW WR1K/00094570/1 oraz dz. nr 26/9 obręb Przezdrowice, powierzchnia 1351 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: Br-PsIV,WS2,; KW WR1K/00094570/1 .Teren objęty ochroną konserwatorską. Przeznaczenie w mpzp – tereny zabudowy zagrodowej mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej oraz teren wód powierzchniowych.

Cena nieruchomości: 238 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 4/3 AM 18, obręb Strzeblów, powierzchnia 0, 1314ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów S-RIV, S-RIIIb; KW WR1K/00128910/5. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 125 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 4/1 AM 18, obręb Sobótka, powierzchnia 0, 1359ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb; KW WR1K/00128910/5. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 130 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 148 AM 1, obręb Górka, powierzchnia 0,1735 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW WR1K/00121133/5. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Cena nieruchomości: 46 254,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 21/9 AM 17, obręb Strzeblów, powierzchnia 0, 0846ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW WR1K/00080168/9. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Cena nieruchomości: 30 664,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla każdej nieruchomościz poz. 12 oraz 6-7do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 2

Wykaz 22/2019 z dnia 30.10.2019r.