14 stycznia 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 2 do dzierżaw

                                                                                                                         Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2019  Sobótka, 08.01.2019r.

W Y K A Z  Nr   2/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348 .), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy, na okres do lat trzech

  1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 272/6  AM 1,  obręb Strzegomiany, powierzchnia do dzierżawy 2,04 ha, oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów RIIIa; KW nr WR1K/00262372/2  Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolne.

Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,  pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.