10 lipca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 19 nieruchomości do sprzedaży

Załącznik nr 2do zarządzenia nr 85/2020

Sobótka,08.07.2020

W Y K A Z Nr 19/2020

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.65, 284.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych
do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 89/3 AM 1, obręb Okulice, powierzchnia 0,1348 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Ps, RIIIb. KW WR1K/00101359/9. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 80 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/6 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,1009 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów SIII , KW WR1K/00130119/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 78 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/5 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,0953ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów SIII , KW WR1K/00130119/7 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 77 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,0994 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów SIII , KW WR1K/00130119/7 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 80 500,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 375/3 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,0922 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIVI , KW WR1K/00130120/7 . Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 75 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 103/4 AM 1, obręb Świątniki, powierzchnia 0,1000 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIV , KW WR1K/00270882/9 . Przeznaczenie w mpzp – teren pod uprawy rolnicze, łąki lub zalesienia.

Cena nieruchomości: 5 000,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 103/5 AM 1, obręb Świątniki, powierzchnia 0,1000 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIV , KW WR1K/00270882/9 . Przeznaczenie w mpzp – teren pod uprawy rolnicze, łąki lub zalesienia.

Cena nieruchomości: 5 000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla nieruchomości z poz 1-5 do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 1

Wykaz 3/2020 z dnia 24.02.2020r.