29 sierpnia 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 19 do sprzedaży

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 99/2019

                                              Sobótka, 26.08.2019

W Y K A Z  Nr  19/2019

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, poz. 2348, Dz. U. 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 11/2 AM-13, obręb Sobótka, powierzchnia 15 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: dr;                        KW WR1K/00243907/3. Przeznaczenie w MPZP – A-MN10 – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości:  2 500,00 zł. plus VAT 23%

  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 11/3 AM-13, obręb Sobótka, powierzchnia 129 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: dr;                        KW WR1K/00243907/3. Przeznaczenie w MPZP – A-MN10 – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości:  18 000,00 zł. plus VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta. Do podanej ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.