22 czerwca 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 18 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 66 /2021

Sobótka,21.06.2021

W Y K A Z Nr 18/2021

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990, z 2021, poz. 11,234), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użyteczności publicznej – przychodnią o pow. użytkowej 1666,6m2 , położonym na działce nr 10/6 AM 28, obręb Sobótka , pow. 0,1746ha; klasa gruntu w ewidencji gruntów Bi-tereny zabudowane inne; księga wieczysta WR1K/00176037/2. Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z mpzp – B-U2 teren pod usługi , w tym obiekty i urządzenia administracji publicznej, dopuszczalne przeznaczenie na mieszkania, parkingi oraz zieleń.

Budynek o trzech kondygnacjach. Drugie piętro zajmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który zostanie przeniesiony do roku czasu od podpisania aktu notarialnego.

Cena nieruchomości: 500 000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.