23 sierpnia 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 18 nieruchomości do sprzedaży

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 97/2019

                                              Sobótka, 20.08.2019

W Y K A Z  Nr  18/2019

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, poz. 2348, Dz. U. 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 11/7 AM-18, obręb Sobótka, powierzchnia 1835 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: N; KW WR1K/00094876/6. Przeznaczenie w MPZP – na tereny D-MN 8- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena nieruchomości: 170 000 zł. plus VAT 23%
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 11/6 AM-18, obręb Sobótka, powierzchnia 1027 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: N; KW WR1K/00094876/6. Przeznaczenie w MPZP – na tereny D-MN 8- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena nieruchomości: 105 000 zł. plus VAT 23%
  3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 11/5 AM-18, obręb Sobótka, powierzchnia 1145 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: N; KW WR1K/00094876/6. Przeznaczenie w MPZP – na tereny D-MN 8- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena nieruchomości: 115 000 zł. plus VAT 23%
  4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 11/4 AM-18, obręb Sobótka, powierzchnia 1296 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: N; KW WR1K/00094876/6. Przeznaczenie w MPZP – na tereny D-MN 8- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena nieruchomości: 130 000 zł. plus VAT 23%
  5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 2/9 AM-12, obręb Sobótka, powierzchnia 980 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: Ti;                      KW WR1K/00373677/1. Przeznaczenie w MPZP – na tereny A MN/U2- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową.                         Cena nieruchomości: 125 000 zł. plus VAT 23%
  6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 85 AM-28, obręb Sobótka, powierzchnia 587 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: Bp; KW WR1K/00094875/9. Przeznaczenie w MPZP – na tereny B-MN 9- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena nieruchomości: 75 000 zł. plus VAT 23%
  • Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 55/11 AM-28, obręb Sobótka, powierzchnia 253 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: RIVa;                KW WR1K/00250170/9. Przeznaczenie w MPZP – na tereny B-MN 7- tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena nieruchomości: 30 000 zł. plus VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta. Do podanej ceny nieruchomości dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.