16 lipca 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 16

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  85/2019

                                              Sobótka, 12.07.2019

W Y K A Z  Nr   16 /2019

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 2204 i poz. 2348, Dz.U.2019r. poz. 270, 492, 801), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 35 AM-12, obręb Sobótka,
    pow. 0,7053 ha, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00132089/1.  Przeznaczenie – A-U7 – tereny zabudowy usługowej. Cena: 550 000 plus VAT 23%
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 14/1 AM-19, obręb Sobótka,
    pow. 1,4892 ha, klasa gruntów – R-RV, R-RVI, R-RIVa; KW nr WR1K/0094986/0.  Przeznaczenie –D-P3– tereny zabudowy przemysłowej. Cena: 730 000 plus VAT 23%
  3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 14/2 AM-19, obręb Sobótka,
    pow. 1,8144 ha, klasa gruntów – R-RV, R-RVI, R-RIIIb, R-RIVa; KW nr WR1K/0094986/0.  Przeznaczenie – D-P3 – tereny zabudowy przemysłowej.                Cena: 850 000 plus VAT 23%

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla  każdej nieruchomości, do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.