18 czerwca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 16 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 72

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 18.06.2020 r.

WYKAZ nr 16/2020

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA
W UŻYCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 33 AM 15, obręb Sobótka, powierzchnia użyczenia100m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntówdr droga. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/243907. Przeznaczenie w mpzp – teren przeznaczony usługi.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 12/7AM 29, obręb Sobótka, powierzchnia użyczenia1000m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntówR,Ps,Ł,Lzgrunty rolne, pastwiska, łąki, lasy. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/94867. Przeznaczenie w mpzp – teren przeznaczony na usługi sportu i rekreacji oraz turystyki z dopuszczeniem przeznaczenia na inne usługi.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351234

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.