16 czerwca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 15 nieruchomości do oddania w użyczenie

ałącznik Nr 1 do Zarządzenia 69

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 16.06.2020 r.

WYKAZ nr 15/2020

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA
W UŻYCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 183 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia użyczenia50m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/00130126. Przeznaczenie w mpzp – teren pod usługi z zakresu sportu i rekreacji.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 149 AM 1, obręb Michałowice, powierzchnia użyczenia35m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII- pastwiska. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/00101351. Przeznaczenie w mpzp – teren przeznaczony na zieleń parkową urządzoną i częściowo pod zabudowę zagrodową lub mieszkaniową niskiej intensywności.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

3.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 33 AM 15, obręb Sobótka, powierzchnia użyczenia20m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntówdr droga. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/243907. Przeznaczenie w mpzp – teren przeznaczony usługi.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 116/3AM 16, obręb Sobótka, powierzchnia użyczenia20m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntówBi- inne tereny zabudowane. Działka objęta jest księgą wieczystą nr WR1K/240247. Przeznaczenie w mpzp – teren przeznaczony na zieleń parkową, częściowo pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności oraz komunikację samochodową – place lub parkingi.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 6 lat z przeznaczeniem na działalność statutową.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351234

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.