7 maja 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 15 działek do sprzedaży

 

Załącznik do zarządzenia nr 45/2021

Sobótka,06.05.2021

W Y K A Z Nr 15/2021

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.1990,
z 2021r. poz. 11, 234.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 272/8 AM 1, obręb Strzegomiany, powierzchnia 218m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa.

KW WR1K/00262372/2 . Przeznaczenie w mpzp – teren upraw rolniczych.

Cena nieruchomości: 3 500,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pracy, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 1

Wykaz 3/2020 z dnia 24.02.2020r.