5 czerwca 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 14 do dzierżawy

    Załącznik do zarządzenia nr 64/2020

                                              Sobótka, 03.06.2020

W Y K A Z  Nr  14/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 23 AM-6, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 200 m², oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów – W; KW- brak danych. Przeznaczenie – działki przylegające do działek mieszkaniowych. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6,
w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek1,  na okres 21 dni.