27 kwietnia 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 14 do dzierżawy

 

Załącznik do Zarządzenia 41/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 27.04.2021r.

WYKAZ nr 14/2021

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.1990,
z 2021r. poz. 11, 234.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy:

Nieruchomość gruntowa  zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1009 AM 1, obręb Ślęża, o pow. do dzierżawy1000 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bz, KW 179172; Przeznaczenie – hodowla pszczół .

Wysokość opłat: 0,15zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351234

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.