12 kwietnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 13 działek do sprzedaży

W Y K A Z Nr 13/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.121,50.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 237/4 AM 1, obręb Garncarsko, powierzchnia 1630m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntówPsIII, PsV; KW WR1K/00079182/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 80 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 164/6 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 1600m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsIII; KW WR1K/00275987/0. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 150 000,00 zł + obowiązujący podatek VAT

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 344/1 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 3098m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsIII, Br; KW WR1K/00262368/1. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 140 000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.