29 maja 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 13 do oddania w najem

Dodaj nowy

Załącznik do zarządzenia nr63/2019

Sobótka, 28.05.2019r.

W Y K A Z Nr 13/2019

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348,Dz.U 2019,poz 270, 492, 801), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonychdo oddania w najem.

Lokal użytkowy o pow. zabudowy 39,10 m2 i pow. użytkowej 32,40 m2, położony na działce nr 33/2 AM 17, obręb Sobótka. Budynek z cegły, ocieplony, składający się z sali sprzedaży, zaplecza i wc. Obiekt w złym stanie technicznym. Brak księgi lokalowej. Lokal przeznaczony pod handel i usługi. Wysokość opłat – 9,59 zł/m2/rok + podatek VAT w wys. 23%. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.