29 maja 2019
UMiG Sobótka
Udostępnij

wykaz nr 12

Załącznik do zarządzenia nr58/2019

Sobótka, 23.05.2019r.

W Y K A Z Nr 12/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348,Dz.U 2019,poz 270, 492, 801), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 33/2AM 17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy40 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bi; KW nr WR1K/00094988/4 Przeznaczenie dzierżawy –handel i usługi

Wysokość opłaty: 7,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 633, AM 2, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 150 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00269321/9. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolne.

Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 429, AM 1, obręb Strzegomiany, powierzchnia do dzierżawy 1600m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00266917/3. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolne.

Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 262, AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 800m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/269321/9. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolne.

Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 1

Wykaz 7/2019