14 stycznia 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 1 do sprzedaży

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  1/2019

Sobótka, 08.01.2019

W Y K A Z  Nr   1/2019

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348 .), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

  1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 103/4 AM 1, obręb Świątniki, powierzchnia 0,1000ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIV;  KW WR1K/00270882/9. Przeznaczenie w mpzp – teren upraw rolniczych

Cena nieruchomości: 10 000,00 zł.

  • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 103/5 AM 1, obręb Świątniki, powierzchnia 0,1000ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIV;  KW WR1K/00270882/9. Przeznaczenie w mpzp – teren upraw rolniczych

Cena nieruchomości: 10 000,00 zł.

  • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 32/3 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 0,2035m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: RII, RIIIb, RIVa, PsIV; KW WR1K/00094558/1. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej.

Cena nieruchomości: 63 500,00 zł.

  • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 32/4 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 0,1496m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: RII, RIIIb, RIVa, PsIV; KW WR1K/00094558/1. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej.

Cena nieruchomości: 56 000,00 zł.

  • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 201/10 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,0941ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIV; KW WR1K/00096523/1. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 64 000,00 zł.

Cena nieruchomości: 81 200,00 zł.

      Cena nieruchomości: 7 500,00 zł.

  • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 454/3 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 0, 0063ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW WR1K/00269321/9. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości: 5 500,00 zł.

  • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 454/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 0, 0124ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW WR1K/00269321/9. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości: 7 500,00 zł.

  1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 20 AM 31, obręb Sobótka, powierzchnia 0, 0381ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW WR1K/00243907/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości: 30 000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.   

Dla  każdej nieruchomości z poz. 3-6 do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.  Do podanych cen nieruchomości w poz. 7-10 dolicza się podatek VAT
w wys. 23%.     

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.