31 stycznia 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 1 do dzierżawy

Załącznik nr1 do zarządzenia nr 4/2020

Sobótka,27.01.2020

W Y K A Z Nr 1/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2020r., poz.65 t.j.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 201/14 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 100m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIV, ŁIII, LsIV; KW nr WR1K/136677. Przeznaczenie dzierżawy:handel i usługi. Wysokość opłaty: 7,00/m2/rok + obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 2/7 AM 12, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 550m2, brak oznaczenia klasy gruntów w ewidencji gruntów; KW nr WR1K/373677/1 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 80 AM 13, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 204m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr; KW nr WR1K/250170/9 Przeznaczenie dzierżawy – poprawa warunków działki mieszkaniowej.

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 12/7 AM 29, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 3200m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIII; KW nr WR1K/94867. Przeznaczenie dzierżawy – działalność hippiczna

Wysokość opłaty: 0,09zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.