19 listopada 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz 144

Zarządzenie nr 114/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 17.11.2021r.

 

W sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz. U. z 2021r. poz.1372 z późn. zm.), art. 13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.)

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Zarządza co następuje:

 

 • 1

Ustala się wysokość minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych
w stosunku rocznym:

Przeznaczenie gruntu – cel Stawka roczna
Rola 800zł/ha
Działalność hippiczna 0,09zł/m2
Działalność kół łowieckich 0,50zł/m2
Stawy i wody stojące 1,00zł/m2
Uprawy ogrodnicze 0,30zł/m2
Place i składowiska 5,00zł/m2
Działki przylegające do działek mieszkaniowych (z ogrodami) 2,60zł/m2
Działki przylegające do działek letniskowych (z ogrodami) 4,00zł/m2
Działki przylegające do działek usługowo – handlowych 3,50zł/m2
Działalność sportowa 0,20zł/m2
Teren pod garaż 5,00zł/m2
Teren pod parking 5,00zł/m2
Obiekty związane z infrastruktura 10,00zł/m2
Handel i usługi 7,00zł/m2
Reklama (powierzchnia reklamy) 238zł/m2

 

 • 2
 1. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana będzie w zależności od przeznaczenia
  i wielkości wydzierżawionych nieruchomości wg stawek określonych w §1.
 2. Do czynszu za dzierżawę nieruchomości doliczony będzie podatek VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku gdy czynsze naliczone na podstawie niniejszego zarządzenia stanowiłyby kwotę niższą niż 30,00zł w przyjętym okresie rozliczeniowym, czynsz ustala się w wysokości nie niżej niż 30,00zł.

 

 • 3
 1. W przypadku bezumownego korzystania z gruntu, w roku, w którym powzięto informację o tym fakcie, naliczona zostanie opłata w wysokości stawki czynszu dla danego rodzaju gruntu zwiększonej o 100%.
 2. Opłata za bezumowne korzystanie z gruntu zostanie naliczona od początku danego roku kalendarzowego do chwili powzięcia informacji o korzystaniu z gruntu w zaokrągleniu do pełnych miesięcy w górę.

 

 • 4

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka może odstąpić od stosowania stawek przyjętych w zarządzeniu i ustalić stawkę indywidualną dla danej  nieruchomości.

 • 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 98/2016 z dnia 7.10.2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka.

 

 • 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

 • 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.