4 lutego 2019
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wsparcie unijne na rozwój naszych szkół

Gmina Sobótka kończy w czerwcu b.r. realizację projektu oświatowego „Pracownia Kompetencji Kluczowych – gmina Sobótka stawia na edukację”, a już wiemy, że od nowego roku szkolnego nasi uczniowie otrzymają kolejne wsparcie ze środków unijnych.
Złożony w czerwcu 2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” uzyskał 784.100 zł dofinansowania w ramach poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Działania zaplanowane w ramach projektu obejmą: 1.325h zajęć dydaktycznowyrównawczych (np. z matematyki, języka angielskiego), 1.600h zajęć rozwijających uzdolnienia z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, 1.250h zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne), 2 dni zajęć realizowanych poza szkołą, 64h warsztatów z rodzicami, 4 rodzaje szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności nauczycieli pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, 2 rodzaje szkoleń i 2 rodzaje studiów podyplomowych z zakresu doskonalenia umiejętności nauczycieli pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz doposażenie szkół w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.
Przez dwa lata obejmiemy wsparciem grupę 335 uczniów i 66 nauczycieli.