22 marca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

V Sesja Rady Miejskiej w Sobótce

21 marca 2019 r. w sali narad i ślubów Urzędu Miasta i Gminy odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Przed realizacją przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Rady udzieliła głosu p. Annie Domańskiej-Olszak,  córce zmarłej Aliny Domańskiej –nauczycielki i lokalnej artystki, którą z żalem pożegnaliśmy na początku marca.

„ Panie Burmistrzu, pragnę podziękować w imieniu mojej mamy, swoim i mojej rodziny za troskę, którą pan nam okazał, że dbał pan o pracownię. […]Był taki czas, gdy pracownia przestała istnieć. Na dwa i pół roku wyłączono nam prąd, a godziny, które miałam przewidziane na tkactwo po prostu pracowałam w świetlicy. Gdy przyszedł moment, że chciałam to wszystko zostawić, pomyślałam sobie, że pójdę spotkać się z panem. Dał mi pan wtedy wielkie wsparcie. Przetrwałam ten czas i proszę Państwa, pracownia ma się lepiej niż kiedykolwiek. […] Jest osoba w Sobótce, która będzie się troszczyć o nas i która docenia to, co robimy. Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję”.

Wszyscy zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć Aliny Domańskiej. Następnie głos zabrał Burmistrz Mirosław Jarosz, który przypomniał, że przez lata Pracownia Tkactwa Artystycznego utrwalała piękny wizerunek tego miejsca, a wykonane prace cieszyły się popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Burmistrz zadeklarował, że miasto dołoży wszelkich starań, by pracownia mogła się nadal rozwijać.

Następnie Rada Miejska przystąpiła do realizacji porządku obrad, w którym wyjątkowe miejsce zajęły podziękowania dla Państwa Cathariny i Cornelisa van Doorn za 27-letnią działalność charytatywną na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Sobótka. Holenderskiemu małżeństwu nadano tytuł „Honorowych obywateli Sobótki” na mocy uchwały nr XXII/193/04 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 września 2004 r. Dzięki tak wspaniałym, empatycznym ludziom jak Państwo van Doorn, świat staje się lepszy, wrażliwszy na potrzeby drugiego człowieka.

Po podziękowaniach Rada Miejska przystąpiła do pracy, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Radni głosowali nad przyjęciem:

  • protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2019 r.;
  • sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 18 lutego do 8 marca 2019 r. ;
  • uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025;
  • uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok;
  • uchwały w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sobótka;
  • uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Strzegomiany;
  • uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/323/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sobótka dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego;
  • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025;
  • uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
  • uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sobótce Nr II/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza – program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej”.

Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski i informacje. Pani Hanna Piwowarska – Przewodnicząca Rady Miejskiej przytoczyła kilka sugestii, w związku z pytaniami, które mieszkańcy naszej gminy kierują do radnych. Poruszono m.in. kwestie związane ze służbą zdrowia i podstawową opieką zdrowotną, w tym również dyżurów pełnionych w Pogotowiu Ratunkowym przy ul. Strzelców w Sobótce, a także wyjaśniono kwestie związane ze składaniem wniosków przez radnych. Ponadto zaproszono mieszkańców gminy do udziału w 12. Panas Półmaratonie Ślężańskim oraz zachęcono do korzystania z oferty kulturalnej ŚOKSiR.

Anita Kruczykowska

Transmisja z obrad: