27 listopada 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

Transmisja z XXV Sesji Rady Miejskiej w Sobótce

Zapraszamy do oglądania transmisji z XXV Sesji Rady Miejskiej w Sobótce, która odbędzie się za pośrednictwem serwisu YouTube pod adresem: XXV Sesji Rady Miejskiej w Sobótce

Data posiedzenia: 2020-11-27 godz. 10:00
Miejsce posiedzenia: Obrady sesji odbędą się w sposób zdalny
 
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 29 października 2020 r.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 19 października do 13 listopada 2020r.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2020-2035.
5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2020 rok.
6. Uchwała w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/142/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLII/335/18 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka dla terenu położonego w obrębie Sobótka przy ul. Armii Krajowej
11. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sobótka na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
12. Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Sobótka
13. Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat
14. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Sobótka
15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana
16. Wolne wnioski i informacje.