26 czerwca 2020
Michał Hajdukiewicz
Udostępnij

Sobótkowa zabawa w paprociach z ŚOK

Sobótkowa zabawa w paprociach 🌿🌿🌿
Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza od godz. 22.00 – 26 czerwca 2020 do zabawy na stokach Gozdnicy w czasie najkrótszych nocy oraz niezależnie – do konkursu foto. Zanurzcie się w lesie – szukajcie/róbcie zdjęcia. Informacje o zabawie i konkursie dostępne są poniżej ⬇
REGULAMIN GRY TERENOWEJ „Szukanie kwiatu paproci”
1. Gra ma charakter zabawy terenowej. Ma na celu popularyzację legendy o kwiecie paproci, promocję lokalnych tradycji oraz rozrywkę na świeżym powietrzu.
2. Gra rozpoczyna się w dniu 26 VI 2020 od godz. 22.00 i potrwa do godz. 23.59 28 VI 2020. Organizator zastrzega możliwość modyfikacji terminów i godzin.
3. Miejscem gry jest obszar góry Gozdnica w Masywie Ślęży.
4. Uczestnikami zabawy może być każdy. Osoby małoletnie – pod opieką dorosłego.
5. Gra polega na odnalezieniu “kwiatu paproci” – ozdobnego, połyskującego elementu, ukrytego w poszyciu leśnym. Gra odbywa się w formule „kto pierwszy, ten lepszy”.
6. Łączna liczba “kwiatów” udostępnionych do odnalezienia to 20 sztuk.
7. W “kwiatach” ukryte są ulotki informacyjne dot. postępowania znalazcy ze znaleziskiem i kody. Do ich poszukiwania i wydobycia nie trzeba używać narzędzi.
8. Uczestnik zabawy może odnaleźć i podjąć tylko jeden “kwiat”, który musi zabrać ze sobą wraz z zawartością, w tym z kodem.
9. Znalezienie “kwiatu paproci” jest równoznaczne z zakończeniem gry przez znalazcę. Niedopuszczalne jest dalsze odkrywanie skrytek i ich ujawnianie innym uczestnikom. Kod należy zabrać ze sobą.
10. Odbiór nagrody przez uczestnika odbywa się od 2 VII 2020, tylko osobiście, a w przypadku osób małoletnich, w obecności dorosłego opiekuna prawnego. Mile widziane będą zdjęcia z poszukiwań.
11. Aby zrealizować nagrodę należy okazać wyszukany “kwiat paproci” i ukryty w nim kod w Ślężańskim Ośrodku Kultury/RCKS, ul. F. Chopina 25, Sobótka w dniach 2 VII-9VII 2020. Podczas odwiedzin ŚOK/RCKS należy zachować wymagane w czasie epidemii wytyczne sanitarne dot. zakrywania twarzy, dezynfekcji i dystansu.
12. Dorosły i opiekun małoletniego uczestnika gry potwierdza pisemnie odbiór nagrody.
13. Zabawa odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika gry. ŚOK nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie jakiegokolwiek mienia, roślinności oraz szkody osobiste wynikłe podczas poszukiwań prowadzonych przez uczestnika oraz za jego bezpieczeństwo.
14. Udział w grze oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
15. Organizator zastrzega możliwość zmian w Regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “FOĆ PAPROĆ”

1. Konkurs trwa w dniach 26VI-5VII 2020 r.
2. Konkurs ma na celu w szczególności: promowanie lokalnych zasobów przyrodniczych, kreatywności w przedstawieniu tematu i promocję sztuki fotografii w ogólności.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnikiem konkursu może być każdy.
5. Aby być zakwalifikowanym do oceny, należy spełnić wszystkie wymogi łącznie: sfotografować na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego paproć w dowolnym ujęciu, formie kolorystycznej, z modelem lub sam okaz, w wersji makro lub “standardowego” ujęcia etc.; utrwalić zdjęcie w jednym z popularnych formatów zapisu (JPG, RAW) w najlepszej możliwej rozdzielczości), przesłać do 5 VII 2020 podpisaną imieniem i nazwiskiem wiadomość mailową z w/w załącznikiem zdjęciowym na adres: sekretariat@rcks.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: “FOĆ PAPROĆ – ZGŁOSZENIE”
6. Zgłoszenia niespełniające wymienionych warunków nie będą rozpatrywane.
7. Nagrody otrzymają 3 osoby, których prace zostaną wybrane przez jury RCKS spośród wszystkich nadesłanych prawidłowo zgłoszeń.
8. Jury oceni m.in.: stopień realizacji tematu konkursu, kreatywność, warsztat fotograficzny i in. elementy.
9. Werdykt jury jest ostateczny.
10. Uczestnik zgadza się na udostępnienie wybranego przez jury zdjęcia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych prowadzonych przez Ślężański Ośrodek Kultury, Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej i Gminę Sobótka.
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lipca na stronie www.rcks.pl oraz na fanpage ŚOK i CATL.
12. Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.
13. Odbiór nagród będzie możliwy od 13 lipca 2020, w siedzibie ŚOK, ul. F. Chopina 25, po uprzednim umówieniu się i w ramach rygorów epidemicznych.
14. W przypadku uczestników małoletnich wszelkich czynności konkursowych dokonuje pełnoletni opiekun prawny.