26 lipca 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU PT. „ZWIĘKSZAMY KOMPETENCJE NAUKOWE UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY SOBÓTKA”

1 sierpnia 2019r. rozpoczyna się realizacja projektu pt. „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka”. Projekt jest dofinansowany
ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” Poddziałania 10.2.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF”.

Projekt będzie realizowany we wszystkich szkołach z gminy Sobótka. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 784.100 zł, przeprowadzimy 1.250 godzin zajęć specjalistycznych (np. logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, z integracji sensorycznej), 1.325 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 1.600 godzin zajęć rozwijających. Zostaną zorganizowane wycieczki edukacyjne dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie, a rodzice wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez pedagogów i psychologów szkolnych. Szkoły zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i dydaktyczny, taki jak: komputery dla nauczycieli i uczniów, multimedialne programy edukacyjne, zestawy gier logicznych, gry edukacyjne, programy komputerowe do terapii logopedycznej, sprzęt do kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, zestaw małych i dużych dysków, trapez podwójny do ćwiczeń z integracji sensorycznej.

Nauczyciele zostaną skierowani na sześć szkoleń z zakresu doskonalenia pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy i doskonalenia umiejętności pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz dwa rodzaje studiów podyplomowych.

Chcemy przeszkolić 66-osobową kadrę nauczycielską i objąć wsparciem 335 uczniów.

Projekt ma się zakończyć 31 lipca 2021 roku.

Ważna informacja: 03 września b.r. rozpoczniemy rekrutację uczniów do projektu. Szczegóły będą dostępne na stronach szkół i bip.sobotka.pl.