26 września 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

Relacja z X sesji Rady Miejskiej w Sobótce

26 września 2019 r. w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Sobótce. W obradach wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: Andrzej Szawan – Wice Starosta Powiatu Wrocławskiego, Joanna Kryszczak – Dyrektor Wydziały Dróg i Transportu oraz Joanna Pisarska – Zastępca Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu.

Po sprawdzeniu przez Przewodniczącą Rady prawomocności posiedzenia i przed przystąpieniem do porządku obrad, Burmistrz Mirosław Jarosz wręczył Panu Michałowi Hajdukiewiczowi akt nominacji na stanowisko Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Kultury oraz Panu Wojciechowi Kacperskiemu akt nominacji na stanowisko Dyrektora Ślężańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Burmistrz wręczył także podziękowanie Panu Ryszardowi Saltarskiemu za pomoc, zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej społeczności, w związku z wygaszeniem sołectwa Sobótka.

Następnie przedstawiciele Starostwa przedstawili zgromadzonym w sali prezentację multimedialną poświęconą zadaniom realizowanym na drogach powiatowych na obszarze gminy Sobótka. Przedstawiona została także koncepcja dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce, gmina Sobótka”. Założeniem inwestycji jest projekt przebudowy dwóch skrzyżowań wraz z przebudową jezdni w rejonie w/w skrzyżowań. Planuje się ich przebudowę na skrzyżowania typu rondo. Projektowana przebudowa ma poprawić warunki ruchu na przedmiotowych skrzyżowaniach w mieście Sobótka oraz przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na przebudowanym odcinku. Należy w tym miejscu podkreślić, że przebudowa jest koncepcją, nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej. Na etapie zlecania przez Powiat w/w dokumentacji, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Po prezentacji radni przystąpili do pracy zgodnie z porządkiem obrad. Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem:

  • protokołu z sesji z dnia 5 sierpnia 2019 r.;
  • sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 22 lipca do 13 września 2019 r.;
  • uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025;
  • uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 r.;
  • uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/380/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
  • uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa z MiG Kąty Wrocławskie;
  • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sobótka w sprawie zmiany statutów Zarządów Osiedlowych nr 1 i nr 2 w Sobótce;
  • uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr IX/88/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.

Punkt wolne wnioski i informacje został rozpoczęty wręczeniem podziękowań dla sołtysów, którzy wspólnie z mieszkańcami, radami sołeckimi, stowarzyszeniami i Kołami Gospodyń Wiejskich zaangażowali się z w proces przygotowania i realizacji tegorocznych dożynek gminnych, a także na ręce radnej Lidii Sączawy Burmistrz Mirosław Jarosz złożył podziękowania dla mieszkańców Świątnik, którzy wspomogli prace organizacyjne i wzięli aktywny udział w IX Międzynarodowym Spotkaniu Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.

Uczestnicy X sesji Rady Miejskiej zostali zaproszeni przez prezesa Klubu Biegacza do udziału i wspólnego kibicowania podczas Festiwalu Biegowego, który odbędzie się w Sobótce w dniach 27-28.09.2019 r.