26 kwietnia 2019
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Relacja z VI sesji Rady Miejskiej w Sobótce

W czwartek 25.04.2019 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Sobótce. Dzień ten rozpoczął się od wyjątkowego spektaklu, przygotowanego przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie. Z okazji przypadającego 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, młodzież już po raz drugi wystawiła na scenie RCKS spektakl „Dzieci na A”. Niesamowita wrażliwość młodych ludzi i sposób przekazania widzom, jak wygląda codzienność autystycznych dzieci, poruszyła serca obecnych na sali gości. Burmistrz Mirosław Jarosz złożył podziękowania opiekunowi grupy teatralnej „Coś podobnego” pani Idze Zakrzewskiej-Morawek oraz wszystkim młodym aktorom i wręczył drobne upominki oraz kwiaty w kolorze niebieskim, które są symbolem solidarności z autyzmem.

O godz. 10:30 rozpoczęły się obrady Rady Miejskiej w Sobótce. W trakcie sesji powitano nowo wybranych Przewodniczących Zarządów Osiedlowych Nr 1 i Nr 2 w Sobótce. Mieszkańcy ponownie obdarzyli zaufaniem pana Artura Marchlewskiego i Leszka Marczyńskiego, którzy w najbliższych latach będą reprezentować zarządy osiedlowe.

Na obrady zaproszeni zostali także organizatorzy największych wydarzeń sportowych organizowanych w Sobótce w minionych miesiącach – Bartosz Huzarski, Przemysław Bednarek, Antoni Stankiewicz, Andrzej Huzarski i Wojciech Kacperski, których pasja i zaangażowanie są dla wielu inspiracją. Burmistrz wraz z Radą Miejską złożyli serdeczne podziękowania za poświęcony czas, energię oraz aktywną działalność na rzecz lokalnej społeczności, poprzez rozwijanie sportowej oferty miasta i gminy oraz bezcenne wsparcie i partnerską współpracę z samorządem.

Podczas obrad Radni głosowali nad:

 • zatwierdzeniem protokołu z sesji z dnia 21 marca 2019 r.;
 • sprawozdaniem z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 11 marca do 12 kwietnia 2019 r.;
 • uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2019-2025;
 • uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Sobótka na 2019 rok;
 • uchwałą w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej gminy – sołectwa Sobótka (samorząd rolniczy);
 • uchwałą w sprawie utworzenia i nadania statutu gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą “Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji”;
 • uchwałą w sprawie zmiany nazwy i statutu Ślężańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce;
 • uchwałą w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności;
 • uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 oraz uchylenia uchwały Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 i uchwałę Nr XXXVI/278/17 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025;
 • uchwałą w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza MiG Sobótka;
 • obwieszczeniem w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka.

Transmisja z obrad Rady Miejskiej: