28 sierpnia 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SOBÓTCE

Szanowni Mieszkańcy Sobótki!

Informujemy, iż dnia 30 lipca zostały złożone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Powiatu Wrocławskiego wnioski o zakończeniu robót budowlanych dla zadania pn. „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”. Wobec uzyskania braku sprzeciwu w dniu 18.08.2020 r., możliwe jest przystąpienie do użytkowania sieci oraz podłączanie nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.2019.2010). W związku z powyższym prosimy mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości przy ulicach:

Modrzewiowej, Świerkowej, Świdnickiej (od al. Św. Anny do pl. Strzelców), Św. Anny, Strzelców, Wł. Kabata, ks. J. Bełcha, Wrocławskiej, Warszawskiej (od ul. Wrocławskiej do A. Mickieiwcza), A. Mickiewicza (od ul. Warszawskiej do Garncarskiej), F. Chopina, J. Słowackiego, Ślężnej, Dworcowej, Metalowców, Nowego Osiedla, Poprzecznej, Słonecznej, Zaułek Świdnicki w Sobótce,

o kontakt z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce przy ul. Czystej 7 w celu wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek przyłączenia się do nowej sieci spoczywa również na właścicielach nieruchomości, z których ścieki bytowe odprowadzane były dotychczas do kanalizacji ogólnospławnej. Dotychczasowa kanalizacja ogólnospławna obecnie pełnić będzie rolę kanalizacji deszczowej tak więc, każdy z właścicieli nieruchomości znajdujących się w obrębie nowej sieci kanalizacji sanitarnej, musi dokonać rozdziału przyłączy kanalizacyjnych i ścieki bytowe (sanitarne) odprowadzić do nowej sieci, a ścieki opadowe (deszczowe lub drenarskie) wpiąć do dotychczasowych kanałów ogólnospławnych. Działanie takie znacząco przyczyni się do poprawy warunków odbioru i utylizacji ścieków na terenie naszego miasta oraz stanowić będzie odciążenie dla oczyszczalni ścieków, w której unieszkodliwiane są nasze ścieki.

Wszelkie informacje dotyczące obowiązku podłączenia się do nowej sieci uzyskacie Państwo w  Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce pod nr tel.71 316-22-86

lub w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka dzwoniąc pod nr tel. 71 335-12-41 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: pdominiak@sobotka.pl.