5 lipca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

PROGRAM „DOBRY START” 300 DLA UCZNIA

Realizatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce ul. Strzelców 2/1.

Wnioski można składać online już od 1 lipca 2018r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2018r. drogą papierową w:

pokoju nr 11

w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30-14:30

środa w godz. 9:00 – 15:00

 

Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że od dnia 02 lipca 2018 pod  numerem telefonu 71 3162-829 wew. 26 i 16 będzie można uzyskać informacje na temat ogólnych warunków przyznawania świadczeń i składanych dokumentów.

Informacja telefoniczna udzielana będzie pomiędzy przyjęciami klientów.

 

Szczegółowe informacje:

Program „Dobry Start” 300+

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300+)

 

W dniu 1 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061) określające szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jednocześnie informujemy, iż realizatorem zadania w Gminie Sobótka jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce ul. Strzelców 2/1.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Programu zamieszczane będą na stronie internetowej Ośrodka i gminy.

 This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.