17 marca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Pieniądze na edukację zawodową w ramach środków z Unii Europejskiej

Pieniądze na edukację zawodową w ramach środków z Unii Europejskiej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Ponad 6 mln zł mogą otrzymać samorządy i instytucje edukacyjne z obszaru ZIT WrOF na kształcenie zawodowe w ramach organizowanego konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.  

Używając języka unijnego mowa o konkursie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17 w ramach Poddziałania 10.4.2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF”. Wsparcie można otrzymać w zakresie podnoszenia/nabywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w przypadku korzystania ze szkolnictwa zawodowego.

Lista jest długa i obejmuje.:

  • organizację praktycznych form nauczania – staży, praktyk zawodowych;
  • uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku;
  • działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:

– przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:

– szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach).

O dofinansowanie mogą starać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Bezpośrednimi odbiorcami pomocy będą  przede wszystkim uczniowie i słuchacze szkół zawodowych, nauczyciele zawodów oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

 

Nabór wniosków trwa od 6 marca do 31 marca. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-10-04-02-iz-00-02-22717-dla-poddzialania-10-4-2-dostosowanie-systemow-ksztalcenia-szkolenia-zawodowego-potrzeb-rynku-pracy-zit-wrof/).