13 czerwca 2019
Anita Kruczykowska
Udostępnij

OSTRZEŻENIE przed nieuczciwymi podmiotami oferującymi mieszkańcom załatwianie dotacji na wymianę kotłów.

W  imieniu Państwa gminy oraz  Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, pełniącego rolę Lidera projektu,  dziękujemy Państwu za złożone deklaracje/ankiety związane z projektem dla mieszkańców, chcących  uzyskać grant na wymianę starych kotłów i pieców na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Informujemy, że  grantowy projekt partnerski pn. „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza” został złożony na konkurs w ramach Działania 3.3e. Projekt powstał we współpracy z Państwa gminą. Projekt ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ocena złożonych projektów jest prowadzona przez Dolnośląską Instytucję Finansującą, działającą w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Wyniki poznamy wczesną jesienią br (ok. września/października).

Pragniemy jednocześnie, w imieniu Państwa gminy i swoim, skierować ostrzeżenie przed podmiotami organizującymi spotkania czy też dzwoniącymi do Państwa i oferującymi załatwienie dotacji na nowe kotły, pompy ciepła czy fotowoltaikę. Podmioty te stosują manipulację i zwykłe naciąganie oraz oszustwo, polegające na zapewnianiu, że został już uruchomiony dla mieszkańców konkurs na granty ze środków regionalnych i że mieszkańcy powinni w związku z tym zawierać jakieś umowy bądź zlecać wykonanie audytów energetycznych (oczywiście płatnych). Przestrzegamy przed podpisywaniem jakichkolwiek umów z tego typu podmiotami, gdyż jest to prosta droga do utraty pieniędzy oraz wielu frustracji .

Jako Lider projektu, informujemy z całą odpowiedzialnością, że nie zostały podane do publicznej wiadomości kryteria, na podstawie których mielibyście Państwo podejmować działania przygotowawcze, zwłaszcza odpłatne, pod kątem konkursu na dotacje regionalne na wymianę kotłów. Kryteria są na ten moment znane jedynie Liderowi projektu i Państwa gminie. Nie zostały jednak w żaden sposób upublicznione. Może to stać się dopiero po ogłoszeniu przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (DIP) wyników konkursów (czyli na przełomie września/października br). Stosowne ostrzeżenia przed podmiotami żerującymi na ludzkiej niewiedzy wystosowały już do swoich mieszkańców  gminy (proszę sprawdzić strony www bądź skontaktować się ze swoją gminą), jak też DIP (Komunikat w sprawie realizacji projektów grantowych nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18)

Podkreślamy też z całym naciskiem, że żaden podmiot nie został upoważniony do prowadzenia rozmów z mieszkańcami, ani prowadzenia działań informacyjnych i składania deklaracji w sprawie dofinansowania instalacji z dotacji w ramach naszego projektu partnerskiego.

Wszelkie  rzetelne i wiarygodne  informacje w chwili obecnej mogą być udzielane  jedynie przez  pracowników Państwa gminy oraz Lidera projektu.

Załączam wyrazy uszanowania

Krzysztof Brzozowski

Prezes OTS Wolna Przedsiębiorczość – organizacji pełniącej rolę Lidera Projektu „Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza”