22 stycznia 2021
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Opłata od posiadania psa w 2021 roku

 

Zgodnie z § 2 uchwały nr XXIV/250/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2020r. w sprawie opłaty od posiadania psów stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 56,00 zł od jednego psa. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli podatnik wszedł w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego. Opłata od posiadania psów płacona jest z góry bez wezwania do dnia 15 marca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa na rachunek bankowy Gminy Sobótka o nr 56 95741015 2003 0200 1605 0001.

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.) opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

 

Tagi pies, podatek