4 lipca 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w Sobótce

Sobótka, dnia 02.07.2019

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), zarządzenia nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 17 grudnia 2008 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, wydzierżawienie i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka oraz zarządzenia nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z 10 czerwca 2019 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka przeznaczonych do oddania w najem.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka,  Rynek 1, Sobótka

ogłasza I ustny publiczny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego

 stanowiącego własność Gminy Sobótka.

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy o pow. 57,20 m2 położony w budynku na działce nr 2/2 AM-17 obręb Strzeblów przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 28 w Sobótce.

Lokal składa się z dwóch pomieszczeń.

Lokal  przeznaczony jest do dzierżawy na okres do trzech lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu ustalona została na kwotę 554,27 zł  słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery złote 27/100. Do stawki czynszu naliczony będzie obowiązujący podatek VAT.

Wadium wynosi: 100,00 zł (słownie: sto złotych)

Wykaz obejmujący w/w lokal podany był do publicznej wiadomości w dniach 10.06.2019
 do 01.07.2019

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 % wywoławczej stawki  czynszu, zaokrąglone do pełnych złotych w górę.

Każdy z przyszłych uczestników  przetargu powinien dokonać oględzin lokalu użytkowego wystawionego do najmu i zapoznać się z jego stanem technicznym, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 Bak Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka.

W terminie do 17 lipca 2019 r. kwota wadium powinna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.
Na dowodzie wpłaty należy podać  adres lokalu użytkowego z dopiskiem „przetarg na najem lokalu użytkowego”

Wadium najemcy wyłonionego w drodze przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
W przypadku odstąpienia przez najemcy od podpisania umowy, wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przetargu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2019r.  o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy w Sobótce, pok. nr 11.

 Umowa najmu zawarta zostanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”
z siedzibą w Sobótce, po wyłonieniu najemcy w drodze niniejszego przetargu, z terminem zakończenia najmu w dniu 31 lipca 2022 r.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość oraz dowody wpłaty wadium, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo  z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 7, I piętro, tel. 071 3351232, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.