4 lipca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Specjalisty do spraw transportu i eksploatacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Sp z o.o. w Sobótce ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty do spraw transportu i eksploatacji.
Dokumenty należy składać do godz. 14.30 dnia 14.07.2017 r.:
– osobiście w siedzibie biura w godzinach od 7.oo do 15.oo
– za pośrednictwem poczty na adres: ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka tel. 71 3162 335
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hadlux@data.pl

Wymagania:
– wykształcenie: wyższe lub średnie, kierunki: logistyka, ochrona środowiska, zarządzanie.
– umiejętność obsługi programów komputerowych Ms Office, mile widziana znajomość CDN OPTIMA, SANITUS
– doświadczenie zawodowe: minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
– umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
– wiedza z zakresu ewidencji czasu pracy kierowców,
– dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość.
– umiejętność pracy w zespole.
– dobra organizacja pracy,

 

Osoba na w/wym. stanowisku odpowiedzialna będzie za prawidłową i należytą realizację takich zadań jak:
1) bieżące prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców,
2) rozliczanie czasu pracy kierowców w programie TACHOSPEED
3) nadzorowanie prac związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
4) nadzorowanie prac na terenach zieleni miejskiej,
5) nadzór nad cmentarzem komunalnym,
6) obsługa logistyczna gmin związana z odbiorem odpadów komunalnych,
7) rozliczanie czasu pracy podległych pracowników,
8) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów komunalnych,
9) przyjmowanie zamówień i odpowiedzialność za wykonanie usług zewnętrznych,
10) telefoniczna obsługa klientów,
11) przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji,
12) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów,
13) Utrzymanie floty w pełnej gotowości technicznej,
14) Kontrola terminów przeglądów okresowych i ubezpieczeń pojazdów,
15) nadzór nad punktem selektywnej zbiórki odpadów,
16) ewidencja i nanoszenie czasów pracy z kart drogowych,

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne, dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), 8.
Na podstawie złożonych ofert, Zarząd ZUK „HADLUX” Sp. z o.o. przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie ul. Warszawska 4 Sobótka.