8 czerwca 2021
UMiG Sobótka
Udostępnij

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA INWESTYCJE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

8.06.2021 r.

URZĄD MIASTA I GMINY SOBÓTKA
ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych w 2021 roku

na inwestycje z zakresu ochrony środowiska

I. Dotacja ma na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców Gminy Sobótka stosowania odnawialnych źródeł energii.
1. Zasady udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Sobótka określa Uchwała Nr XXXI/307/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
2. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych.

II. Wnioski o udzielenie dotacji ze względu na duże zainteresowanie należy składać wyłącznie osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Sobótka – od dnia 16 czerwca 2021r. godz. 8:00 do 30 czerwca 2021 r. lub do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sobótka.
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1
55-050 Sobótka

III. Wnioski należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/307/21 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

IV. Wnioski o dotację w ramach rozpoczętego naboru, w danym roku budżetowym, rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sobótka. 

V. Udzielenie przez Gminę Sobótka dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wnioskodawcą.

VI. Dotacja obejmuje tylko budynki mieszkalne oddane do użytkowania.

VII. Dotacja nie może obejmować kosztów poniesionych przed dniem podpisania umowy o dotację.

Regulamin wymiany pieców + wnioski z załącznikami