4 sierpnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

odwołanie przetargu na dz. 750/2 w Sulistrowicach

 

Odwołanie przetargu

Sobótka, 01.08.2017r.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 750/2 AM 1 o powierzchni 92m2  położonej w obrębie geodezyjnym Sulistrowice, gmina Sobótka

OGŁOSZENIE
O ODWOŁANIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2147, 2260, z 2017 poz. 820.)
odwołuje pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 750/2 o powierzchni 92m2 położonej w Rogowie Sobóckim, gmina Sobótka, objętej księgą wieczystą numer WR1K/ 00096484/5 przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę letniskową.

Przetarg wyznaczony był na dzień 08 sierpnia 2017 r., godz. 10.00 w Urzędzie Miasta
 i Gminy Sobótka, Rynek 1, pokój nr 11.

Przyczyną odwołania przetargu jest brak potwierdzenia odbioru ogłoszenia o przetargu
i powzięcia informacji o jego terminie przez wszystkich właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przylegających do zbywanej działki.

            Ogłoszenie o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz w Sołectwie Sulistrowice, a także zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Sobótka pod adresem: www.sobotka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.sobotka.pl oraz zamieszczone w gazecie Monitor Urzędowy. Odwołanie przetargu wysłane zostanie właścicielom
i współwłaścicielom działek sąsiadujących z działką nr 750/2 położoną w Sulistrowicach.