9 listopada 2020
Joanna Paluchiewicz
Udostępnij

Nowy projekt „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”

W Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka został podpisany przez Burmistrza Mirosława Jarosza oraz Panią Skarbnik Magdalenę Sączawę- Szwedowską projekt pt. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”  na który wielu mieszkańców gminy czekało. Działania będą współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”

Zakres projektu obejmuje :

budowa nowej magistrali [tranzytowego wodociągu] łączącego Stację Uzdatniania Wody [SUW] w Świątnikach z głównymi zbiornikami wody w Sobótce wraz z odgałęzieniami do istniejących sieci rozdzielczej i projektowanych[w odrębnym przedsięwzięciu] obiektów sieciowych,

budowa odcinka sieci rozprowadzającej w m. Będkowice – ul. Świętojańska – ul. Bukowa [dz. nr 165 – 106/1],

budowa i przebudowa przyłączy wodociągowych dołączonych bezpośrednio do „starej” magistrali,

przebudowa elementów instalacji pompowni P-Io w SUW Świątniki i ujęcia wody Świątniki,

budowa zespołu zbiorników głównych w Sobótce [roboty konstrukcyjne, wod-kan i elektryczne]

 

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.11.2023 r.

Wartość zadania: 16 105 608,00 zł

Kwotę pożyczki: 13 093 990,00 zł

Kwota pożyczki na ten projekt może być umorzona.

 

 

podpisanie umowy