9 marca 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Krzyżowice, dnia 10 lutego 2017 r.

 

 

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

 

 

Miejsce wykonywania pracy:         Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,

                                                               Krzyżowice, ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce 

Wymiar etatu:                                  pełny etat

 

 

 

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 2. Niezbędne kwalifikacje kandydata:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinia,
 5. posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów dotyczących podatków,
 6. posiada wykształcenie min. średnie ekonomiczne, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 7. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

 1. Kwalifikacje dodatkowe:
 2. mile widziana praca na podobnym stanowisku,
 3. samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,
 4. znajomość programów komputerowych Word i Excel, Pakiet Optivum Vulcan,
 5. obsługa urządzeń biurowych,

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 2. praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin,
 3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym
 4. praca administracyjno-biurowa z narażeniem na sytuacje stresujące;
 5. większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 6. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 z późn.zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników PZS Nr 1 w Krzyżowicach,

 

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającą na:
 1. Sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych;
 2. Dekretowanie i księgowanie dochodów i wydatków jednostki według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

– terminowe przekazanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

– prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

 1. Wystawianie faktur VAT.
 2. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu VAT.
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowej VAT-7 i terminowe przekazanie do właściwego Urzędu Skarbowego lub innej instytucji.
 4. Pomoc w rozliczaniu delegacji służbowych.
 5. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
 6. Rozliczanie kart drogowych pojazdów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
 7. Prowadzenie rozliczeń centralnego ogrzewania.
 8. Sporządzania wezwań do zapłaty w razie powstania zaległości na koncie.
 9. Naliczanie odsetek od zaległości.
 10. Bieżące sporządzanie list dłużników dla radcy prawnego celem wyegzekwowania długu powstałego wobec Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
 11. Bieżąca analiza wykonania planu finansowego wydatków i dochodów jednostki.
 1. Wykonywanie innych czynności służbowych nie wyszczególnionych w niniejszym zakresie, a wynikających z przepisów dotyczących danego stanowiska pracy zleconych przez Dyrektora Szkoły oraz Głównego Księgowego.
 2. Bieżące zapoznawanie się ze zmianą przepisów dotyczących wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.
 3. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Współpraca z innymi pracownikami Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w trakcie wykonywania swoich zadań.
 5. Obsługa interesantów z zewnątrz i z wewnątrz szkoły z udzielaniem informacji wynikających z zakresu czynności.

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załączony wzór),
 3. Curriculum Vitae,
 4. list motywacyjny,
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
 6. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 7. kopie dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
 11. kserokopia referencji (jeśli kandydat posiada),
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Oświadczenia wymienione w punktach jak wyżej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

VII. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do       dnia 20 marca 2017 r. (do godz. 15:30), na adres: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach, ul. Główna 2, 55-040 Kobierzyce, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. księgowości. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, a nie data nadania!

Zgłoszenia, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Nabór będzie prowadzony przez Komisję powołaną przez Dyrektora PZS Nr 1 w Krzyżowicach.

Otwarcie kopert nastąpi w dniu 21.03.2017 r. o godz. 10:00.

 

Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 311 84 79.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wrocławiu , na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach oraz na stronie internetowej http://www.pzs-krzyzowice.wroc.pl/.

 

Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru na stanowisko przechowuje się w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przed upływem w/w terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu z czynności, której Komisja sporządza protokół.

 

 

Katarzyna Cebryń

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach