24 sierpnia 2021
UMiG Sobótka
Udostępnij

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka – Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
( wolne stanowisko od dnia 01.12.2021 r.)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł
powyżej 6,00%.

WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU PRACY:
1) umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu;
2) podpisanie umowy o pracę zostanie poprzedzone badaniami lekarskimi w zakresie
medycyny pracy;
3) przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2021 r.;
4) miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka;
5) stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, bezpośrednim
kontaktem z petentami, współpracą z pracownikami urzędu, dyrektorami jednostek
organizacyjnych Gminy Sobótka, z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza
budynkiem oraz korespondencją tradycyjną i elektroniczną. Stanowisko wyposażone
w odpowiednie oświetlenie, meble i urządzenia. Praca na przedmiotowym stanowisku nie
jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie ma
zapewnionego dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Brak
pomieszczenia sanitarnego dostosowanego do osób niepełnosprawnych;
6) specyfika pracy: praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej
4 godzin dziennie, występują sytuacje wykonywania pracy w terenie;
7) wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania
pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka.

A. Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. Niezbędne kwalifikacje kandydata:
1) wykształcenie wyższe z zakresu geodezji lub gospodarki nieruchomościami lub gospodarki
przestrzennej lub planowania przestrzennego lub budownictwa,
2) posiada co najmniej 6 letni staż pracy, w tym minimum 4 letni na stanowisku kierowniczym
lub wykonywał przez co najmniej 6 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym
z wymaganiami na stanowisku;
3) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282):
a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
c) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e) nieposzlakowana opinia.

2.Kwalifikacje dodatkowe:
1) znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece,
przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, przepisów
wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych, ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego ( w szczególności część
ogólna, przepisy dotyczące własności i spadków), prawa geodezyjnego i kartograficznego,
prawa wodnego, prawa łowieckiego, prawa ochrony środowiska;
2) znajomość ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych, planu zagospodarowania
przestrzennego
3) umiejętność analizowania operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości;
4) komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy samodzielnej
i w zespole, własna inicjatywa, sumienność, dokładność, umiejętność organizacji pracy
i orientacji na osiąganie celów, samokontrola, myślenie analityczne, radzenie sobie
w sytuacjach kryzysowych.

B. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) Realizowanie oraz nadzorowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji,
planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
2) Przygotowanie sprawozdań dotyczących mienia komunalnego, realizacji budżetu,
sprawozdań GUS oraz innych z zakresu działalności Referatu.
3) Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych.
4) Nadzór nad gospodarką lokalową w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych
w budynkach stanowiących własność oraz współwłasność gminy.
5) Przygotowywanie zestawienia czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego
6) Przygotowywanie dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
stanowiących własność gminy Sobótka. Prowadzanie przetargów bądź rokowań na zbycie
lokali mieszkalnych i użytkowych.
7) Podpisywanie umów notarialnych na zbycie i nabycie nieruchomości oraz ustanawiania
służebności.
8) Prowadzenie ewidencji mienia gminnego oraz składanie miesięcznych informacji o stanie
mienia dla Referatu Finansowego.
9) Przygotowywanie informacji o sprzedanych nieruchomościach dla Referatu Podatków
i Opłat.
10) Przygotowywanie wniosków o komunalizację mienia stanowiącego własność Skarbu
Państwa.
11) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza w sprawach
objętych zakresem stanowiska.
12) Udział w Gminnej Komisji Urbanistycznej.
13) Członkostwo w zespole wroSIP oraz nadzór nad obsługą programu wroSIP oraz witryną
webEwid
14) Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” w Sobótce
w zakresie gospodarki lokalowej.
15) Przygotowywanie projektu budżetu i programu gospodarczego z zakresu dotyczącego
Referatu.
16) Opracowywanie regulaminów z zakresu działalności Referatu.
17) Przygotowywanie ankiet, rejestrów i oświadczeń dotyczącej kontroli zarządczej dla referatu.
18) Przygotowywanie akt do archiwum.

C. Zainteresowane osoby prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1) (CV) życiorys;
2) list motywacyjny;
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego naboru;
4) kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (lub zaświadczenie
o zatrudnieniu na określonym stanowisku w przypadku trwającego zatrudnienia);
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz dodatkowe
kwalifikacje ( tj. zaświadczenia, certyfikaty itp.);
6) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw
publicznych;
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
9) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oświadczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
11) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie
danych osobowych);
14) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który
zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

UWAGA: Wymagane dokumenty konkursowe: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone
własnoręcznym podpisem z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych t. j. (Dz. U. z 2019r., poz. 1282.)”.
Wzór oświadczeń wymienionych w pkt. 6 ,7, 8, 9, 10, 11 określa załącznik nr 2 do w/w
naboru. Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

D. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8
września 2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: „Kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy
Sobótka”.
W przypadkach przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty,
za złożoną w terminie, uważa się ofertę dostarczoną do Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce
najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu.
E. Informacje dodatkowe:
1) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej
terminie nie będą rozpatrywane.
2) Kandydaci spełniający wymogi formalne i dopuszczeni do dalszego etapu naboru o terminie
testu, rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej www.bip.sobotka.pl. oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej
w holu w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka.
4) Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni na w/w stanowisku,
zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata.
5) W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów
zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
6) W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie przedłożyć do wglądu
Pracodawcy oryginały dokumentów tj. dyplomy , zaświadczenia, certyfikaty oraz oryginał
aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
7) Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania
przyczyny.
8) Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 Burmistrza Miasta
i Gminy Sobótka z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej oraz
zakresu prac tej Komisji przy naborze na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce.

Sobótka, dnia 2021.08.24
z up. BURMISTRZA
Ewa Fiedler – Łeńska
Zastępca BURMISTRZA