Udostępnij

Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami

Harmonogram odbioru odpadów w II połowie 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych MIASTO SOBOTKA II półrocze 2019 rok – pobierz w pliku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych GMINA SOBOTKA II półrocze 2019 rok – pobierz w pliku

Harmonogram odbioru odpadów w II połowie 2019 roku DLA MIASTA SOBÓTKA

Harmonogram odbioru odpadów w II połowie 2019 roku DLA TERENÓW WIEJSKICH GMINY SOBÓTKA

Harmonogram odbioru odpadów w I połowie 2019 roku DLA ZAKŁADÓW PRACY W GMINIE SOBÓTKA

 

odpady---informacja

Informacja o likwidacji tzw. gniazd do zbiórki odpadów komunalnych w miejscowościach letniskowych

Informujemy mieszkańców osiedli letniskowych na terenie gminy Sobótka, że likwidowane są tzw. gniazda do zbiórki odpadów komunalnych, które usytuowane są w różnych rejonach miejscowości letniskowych (Przemiłów, Sulistrowice, Sulistrowiczki i Strzegomiany). Każdy z właścicieli nieruchomości na terenie gminy, również właściciele nieruchomości letniskowych wykorzystywanych jedynie przez część roku, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ma obowiązek wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych. Przepisy odnośnie pojemników na odpady komunalne zostały szczegółowo określone w Rozdziale 3  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XXII/166/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., a w szczególności § 7 i 8, będącym aktem prawa miejscowego wydanym na podstawie w/w ustawy. Odpady z nieruchomości letniskowych odbierane będą z pojemników lub w przypadku odpadów selektywnie zbieranych z worków, wystawianych w dniach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów, udostępnionym na stronach Gminy Sobótka (https://www.sobotka.pl/miasto-i-gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/). Każdy z właścicieli nieruchomości letniskowych, który korzystał do tej pory z pojemników (kontenerów) ogólnodostępnych na terenie miejscowości, powinien zaopatrzyć się w pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych, worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz kody na worki. Worki i kody dostępne są w siedzibie ZUK Hadlux przy ul. Warszawskiej 4 w Sobótce. W celu wydrukowania kodów kreskowych przypisanych do Państwa nieruchomości prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami ZUK Hadlux pod nr tel. 71/316 23 35 lub drogą elektroniczną na e-mail: hadlux@data.pl. Worki i kody, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać po godzinach pracy ZUK Hadlux (7.00-15.00 od poniedziałku do piątku) w siedzibie na portierni.

  

Poniżej znajdziecie Państwo linki do deklaracje DO-1 DO-2 do pobrania,
informacje na temat segregacji odpadów i nowego systemu gospodarowania odpadami.

NOWE DRUKI DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Program dofinansowania wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej – kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej


 

Obowiązujące normy pojemników na odpady komunalne!

 

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW!!!

 czyste-powietrze

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

W związku z rozpoczynającym się okresem grzewczym  przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na  terenie   nieruchomości  oraz  w piecach domowych.

Nie wolno spalać:

 • plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 • zużytych opon,
 • innych odpadów z gumy,
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 • styropianu,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 • opakowań po farbach i lakierach,
 • pozostałości farb i lakierów,
 • plastikowych toreb z polietylenu,
 • ubrań,
 • pampersów;

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem   w    wysokości   do  500 zł,   lub   grzywną  zasadzoną   przez  sąd  do  5.000 zł,  w skrajnych przypadkach może  być  nawet  przestępstwem,  za  które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając odpady  w  piecach  trujemy  więc  siebie,  sąsiadów,  powietrze,  wodę,   glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

dymek

Jeżeli są Państwo świadkami spalania odpadów,
mogą Państwo zgłosić ten fakt na Policję!!!


NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO LASU!!!

Sprawdź gdzie za darmo można oddać zużyty sprzęt RTV i ADG (np. pralkę, odkurzacz, telewizor, komputer i wiele innych). Nie zanieczyszczaj środowiska, kliknij poniższy link i przekonaj się gdzie możesz oddać “elektroodpady”.
 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy mieszkańców Gminy Sobótka, iż od 1 lipca 2013 roku na działce nr 375/1 obręb Strzegomiany (lokalizacja na mapie poniżej) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK.


Wyświetl większą mapę

Dni i godziny otwarcia (oprócz dni ustawowo wolnych od pracy):
Poniedziałek – piątek: 10-18
Sobota: 9-15

Mieszkańcy w ramach kwartalnej opłaty, którą wnoszą w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dowodem wpłaty lub kopią złożonej deklaracji oraz dowodem osobistym mogą wywieźć następujące odpady w określonych ilościach:

– odpady zielone i biodegradowalne (trawa, liście, pocięte gałęzie itp.) – w każdej ilości;

– odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz ceglany lub betonowy, pustaki, kafelki, ceramika sanitarna, drewno konstrukcyjne, płyty gipsowe – do 500 kg raz w miesiącu, powyżej 500 kg odpady będą przyjmowane odpłatnie zgodnie z cennikiem ustalonym przez zarządzającego PSZOK-iem (ZUK HADLUX);

– baterie i akumulatory – w każdej ilości;

– zużyte świetlówki i żarówki – w każdej ilości;

– zużyty sprzęt RTV i AGD – w każdej ilości;

– zużyte opony – w każdej ilości;

– odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, drzwi i okna bez szyb itp.) – w każdej ilości;

– tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i napojach) – w każdej ilości;

– chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (farby, lakiery, rozpuszczalniki
i opakowania po tych środkach, opakowania po olejach i płynach samochodowych) – w każdej ilości;

Przywiezione odpady muszą być posegregowane i złożone przez osoby je przywożące w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u. Na PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne.


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SOBÓTKA

W dniu 12 lipca 2016 roku pod pozycją 3435 w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego został opublikowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka (link poniżej). Regulamin jest aktem prawa miejscowego i zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi źródło powszechnie obowiązującego prawa na terenie gminy,  na której rada go uchwaliła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu i czystości w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 – tekst jednolity) w regulaminie określone i uszczegółowione zostały wymagania oraz zasady związane  z utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w gminie Sobótka, dotyczą one:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania i  czystości na terenie Miasta i Gminy Sobótka weszła w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, czyli 18 stycznia 2013 roku.

Link do publikacji:

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2013&poz=53

 

Kliknij poniżej aby znaleźć informacje dotyczące:

– Wydanych decyzji środowiskowych

– Oceny jakości wody w wodociągu sieciowym na terenie gminy

– Programu usuwania azbestu

– Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

– Przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

– EKOPORTAL – Centrum Informacji o Środowisku

– Gospodarki  Odpadami

– Inne informacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej