28 kwietnia 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

Kolejne środki unijne dla Sobótki

To już drugie zawiadomienie o przyznanym dofinansowaniu ze środków unijnych, które otrzymaliśmy w tym roku. Na realizację projektu pt. „Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka” otrzymaliśmy 1.813.579,92 zł dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Całkowita wartość zadania została oszacowana na 2.440.360,89 zł.

Projekt przewiduje kompleksową termomodernizację pięciu mieszkalnych zasobów komunalnych. Inwestycja będzie realizowana w Sobótce, przy:

 • Kościuszki 57,
 • Św. Jakuba 5,
 • Św. Jakuba 26a,
 • Św. Jakuba 56,
 • Św. Jakuba 58

Zakres projektu obejmie:

 • Osuszenie ścian,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • Ocieplenie dachu i stropodachu,
 • Wymianę pokrycia dachowego,
 • Wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji c.o.,
 • Wykonanie instalacji c.w.u.,
 • Wykonanie instalacji OZE (instalacja solarna).

Celem projektu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapobieganie jego degradacji, dzięki zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, tlenku azotu, tlenku siarki oraz pyłu PM 10 w pięciu wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie względem siebie w centrum miasta, w obszarze zabytkowym ujętym w wojewódzkim wykazie zabytków jako ośrodek historyczny miasta Sobótka.

Celami szczegółowymi są:

 • polepszenie charakterystyki energetycznej budynków komunalnych poprzez kompleksową termomodernizację (osuszenie ścian budynków, wykonanie ocieplenia dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej),
 • zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym gminy dzięki montażowi kolektorów słonecznych),
 • zmniejszenie udziału paliw stałych w wyniku montażu kotłów gazowych i przebudowie instalacji wewnętrznych, a poprzez to redukcja emisji CO2, CO oraz pyłów.
 • obniżenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych.