16 lutego 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

JAKOŚĆ POWIETRZA W GMINIE SOBÓTKA

W związku z istniejącym problemem smogu i złej jakości powietrza w kraju, informujemy jak przedstawia się sytuacja w Gminie Sobótka. Pomiary jakości powietrza wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, przy pomocy stałych stacji pomiarowych eksploatowanych
w obszarach najwyższych stężeń. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka w grudniu 2016 r. roku wystąpił z zapytaniem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu o możliwość wykonania pomiarów jakości powietrza oraz o możliwość posadowienia stacji pomiarowej na terenie naszej Gminy. W odpowiedzi WIOŚ poinformował, że w najbliższych latach nie planuje się wykonywania pomiarów w gminie, a istniejąca sieć stacji pomiarowych, pracujących na obszarach, gdzie stwierdzane są najwyższe stężenia zanieczyszczeń jest wystarczająca dla realizacji rocznej oceny jakości powietrza w strefach województwa dolnośląskiego. W celu uzupełnienia informacji na obszarach, na których brak jest stacji pomiarowych wykorzystywane są metody obliczeniowe (modelowanie jakości powietrza). Obliczenia takie zostały wykonane przez WIOŚ Wrocław na prośbę Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka za rok 2014 i 2015 (wyniki za rok 2015 dostępne poniżej niniejszego artykułu). Wyniki modelowania na terenie gminy Sobótka nie wykazały przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza. W posiadaniu tutejszego Urzędu jest również informacja o wynikach modelowania za rok 2013, gdzie nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10. Szacowana liczba dni z przekroczeniem dobowej normy pyłu zawieszonego PM10 (50mg/m³) to 4 dni (dopuszczalne 35 dni w roku).

Aktualne dane prognoz dla Gminy oraz Województwa Dolnośląskiego, generowane codziennie, można śledzić za pomocą np. geoportalu na stronie https://powietrze.uni.wroc.pl/. Dostępna jest również aplikacja Inspekcji Ochrony Środowiska na telefony z systemem Android, wyświetlająca dane
z najbliższej stacji http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app. Komunikaty i alarmy dotyczące przekroczeń stężeń na stacjach pomiarowych publikowane są na stronie www.dpi.duw.pl  oraz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Przypominamy również o zakazie palenia śmieci w piecach domowych ! Zakaz ten dotyczy nie tylko odpadów komunalnych, w tym głównie plastików, ale zagrożeniem jest również palenie mebli, płyt i sklejek, ram okien itp. Odpady te są impregnowane bądź nasączone żywicami, bejcami i lakierami, które w wyniku spalania są bardzo toksyczne.

Informujemy również, iż Gmina Sobótka w miarę dostępności źródeł finansowania uczestniczyć będzie w programach dofinansowania wymiany pieców, termomodernizacji oraz wsparcia systemów odnawialnych źródeł energii. Gmina Sobótka popiera również wdrażanie przez Sejmik Województwa przepisów art. 96 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. uchwała antysmogowa).

W roku obecnym planowana jest także inwentaryzacja źródeł emisji do powietrza pochodzących z budynków mieszkalnych, w celu wprowadzania na przyszłość skutecznych rozwiązań ochrony powietrza.