15 lutego 2017
UMiG Sobótka
Udostępnij

IV przetarg na działki w Starym Zamku

                                                                                    Sobótka, 10.02.2017r.      

        

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza IV ustny publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych
 stanowiących własność Gminy Sobótka.

 

1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako 
dz. nr 216/14  AM 1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,5563ha , rodzaj użytku – Lz, PsIII,  KW nr WR1K/00125705/4 ; Przeznaczenie – tereny przemysłowe. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona „P”. W chwili obecnej dojazd do działki  drogą gruntową po terenie płaskim. Nieruchomość nieogrodzona i częściowo zagospodarowana, z możliwością doprowadzenia mediów: wody i linii energetycznej. Odprowadzenie ścieków do indywidualnego zbiornika na nieczystości płynne. Działka położona sąsiedztwie działek przemysłowych

     Cena: 202 500,00 zł                                                                          wadium: 21 000- PLN

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako
  dz. nr 216/17  AM 1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,3925ha , rodzaj użytku – Lz, PsIII,  KW nr WR1K/00125707/8 ; Przeznaczenie – tereny przemysłowe. Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona „P”. W chwili obecnej dojazd do działki  drogą gruntową po terenie płaskim. Nieruchomość nieogrodzona,  częściowo zagospodarowana i zadrzewiona,
  z możliwością doprowadzenia mediów: wody i linii energetycznej. Odprowadzenie ścieków do indywidualnego zbiornika na nieczystości płynne. Działka położona sąsiedztwie działek przemysłowych 
  Cena: 121 500,00 zł
                                                                           wadium: 13 000- PLN

 wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 • Dla każdej działki do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 • Ceny nieruchomości nie zostały zmienione w stosunku do trzeciego przetargu.
 • Nieruchomości będące przedmiotem przetargu objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sobótka.
 • Przetarg odbędzie się 21 marca 2017r. o 12:30 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
  Rynek 1, pok. nr 11.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium dla wybranej działki.
  W przypadku wzięcia udziału w licytacji obydwu nieruchomości, wadium należy wpłacić osobno dla każdej działki. Wadium z podaniem nr działki , arkusza mapy i miejscowości należy wpłacić na konto należy wpłacić na konto urzędu Miasta i Gminy Sobótka: Bank Spółdzielczy Kąty Wr. O/ Sobótka nr
  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004.
 • W terminie do 17 marca 2017r. kwota wadium musi być na koncie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka
 • Nieruchomości licytowane będą w kolejności podanej w ogłoszeniu. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem osobistym.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie ( nie później niż przed upływem 3 dni ) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika , który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 • Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności
 • I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 216/14 i 216/17 w Starym Zamku odbył się 04.08.2016r.
 • II przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 216/14 i 216/17 w Starym Zamku odbył się 10.11.2016r.
 • III przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 216/14 i 216/17 w Starym Zamku odbył się 10.01.2017r.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok nr 6, I piętro, tel. 071 3351234, strona internetowa:www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.