5 marca 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

IV przetarg na działki przy ul. Szymborskiej

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza IV  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

Poniższe nieruchomości położone są w Sobótce między ul. Warszawską
i ul. A. Mickiewicza. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są na tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności. Działki uzbrojone są
w sieć wodną i kanalizacyjną. Rozciąga się z nich piękny widok na Ślężę.

1 Niezabudowana dz. nr 32/10  AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1282ha klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3

 

Cena: 124 000zł  Wadium: 12 000zł
2 Niezabudowana dz. nr 32/24  AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1085ha , klasa gruntów – RIIIa, IIIb; KW nr WR1K/00080201/3.

 

Cena:  105 000zł

Wadium: 10 500zł

3 Niezabudowana dz. nr 32/30  AM 12, obręb Sobótka, pow.  0,1240ha , klasa gruntów – RIIIa, ; KW nr WR1K/00080201/3.

 

Cena:   120 000zł

Wadium: 12 000zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  7 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

W terminie do dnia 2.04.2021r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

Dodatkowe informacje

 

 1. Pierwszy przetarg odbył się 24.06.2020r (4 działki sprzedano) , drugi przetarg odbył się 13.10.2020r. (2 działki sprzedano), trzeci przetarg odbył się 25.02.2021r.(4działki sprzedano).
 2. Nieruchomości licytowane będą wg kolejności przedstawionej w ogłoszeniu.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 7. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 8. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.
 3. Dział III i IV KW wolny od obciążeń.
 4. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania działki.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234.
 • na stronach internetowych  :www.sobotka.pl ,   bip.sobotka.pl, monitorurzedowy.pl 
 • położenie działek można sprawdzić na stroniewrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

 

Sobótka,01.03.2021r.