23 września 2016
UMiG Sobótka
Udostępnij

IV przetarg na działkę przy ul. Leśnej

BURMISTRZ Miasta i Gminy Sobótka

Ogłasza czwarty  publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Sobótka

 Działka o  przeznaczeniu mieszkaniowym niskiej intensywności, jednorodzinnej.

 1. Nieruchomośćniezabudowana, działka nr 3/22, AM-5, o powierzchni: 0,1415 ha, obręb: Górka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1K/00124261/2,dział III i IV KW wolny od obciążeń.

 

Cena wywoławcza: 84 000,-PLN Wadium: 8 400,-PLN

 

 

Działka usytuowana na południowo – zachodnim obrzeżu miasta Sobótki, u podnóża góry Ślęży przy ul. Leśnej. Działka posiada dostęp do wody i kanalizacji.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 listopada 2016r. o godz. 10.45 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Sobótce, ul. Rynek 1, I piętro, sala nr 11

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem miejscowości
i numeru działki należy wpłacić
 na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce : B-k Sp. Kąty Wr. O/Sobótka nr  72 9574 1015 2003 0200 1605 0004

 

 W terminie do dnia 2 listopada 2016r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta
i Gminy.

 

Dodatkowe informacje

 1. Pierwszy przetarg odbył się 20.05.2016r, drugi przetarg odbył się 7.07.2016r., trzeci przetarg odbył się 13.09.2016r.. i nie zostały rozstrzygnięte.
 2. Cenę obniżono o 30% w stosunku do pierwszego przetargu.
 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość,
  a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie /jednak nie później niż przed upływem 3 dni/ po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, która
  w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem umowy notarialnej.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
 7. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.
 8. Wysokość postąpień – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem własności.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, pokój nr 6 , I piętro, tel. 71 335 1234.
 • na stronach internetowych  :www.sobotka.pl ,   bip.sobotka.pl 
 • położenie działek można sprawdzić na stroniewrosip.pl 

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym
w formie właściwej dla ogłoszenia.

 

Sobótka, 23.09.2016r.