22 czerwca 2020
UMiG Sobótka
Udostępnij

Informacja o naborze na rachmistrza spisowego

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Sobótka.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. prowadzony jest w terminie od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka (sekretariat , parter)
w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka

Pobierz skan podpisanego ogłoszenia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka (dane GKS).

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

  1. l: urzad@sobotka.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

  • ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  • osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1.dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

3.ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. przenoszenia danych;

5.sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

6.wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączone pliki:
1) Ustawa  z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)
2) Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)